Legal disclaimer

ECLR respecteert uw privacy. Indien u persoonlijke gegevens invult via deze website, neemt ECLR die enkel op om u te informeren over haar diensten en aanbiedingen. Indien u dat wenst, kan u verzet aantekenen tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing. De gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met wie ECLR contractueel verbonden is.
De informatie die ECLR via deze website verstrekt, wordt beheerst door de regels van het Nederlands recht. Wij stellen alles in het werk om u correcte informatie aan te bieden. Als gebruiker van deze website dient u zich er echter van bewust te zijn dat wij de veiligheid van de informatie niet kunnen waarborgen. Onze aansprakelijkheid voor enige schade door de raadpleging of het gebruik van gegevens op deze website kan enkel worden ingeroepen in het geval van opzet of een grove fout van onzentwege.
Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, hebben de verschillende pagina's en simulaties die u raadpleegt op deze website of verkrijgt via interactieve toepassingen een zuiver informatieve waarde. De website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. ECLR geeft evenwel geen garanties wat de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie, de gegevens of publicaties betreft. 
 
De intellectuele eigendomsrechten op de op deze website verstrekte informatie, publicaties en gegevens komen toe aan ECLR. U zal zich onthouden van elke inbreuk hierop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van deze informatie, publicaties of gegevens verboden.